Windykacja

Profesjonalny zespół prawników, któremu przewodniczy Radca Prawny Monika Gąsiorowska zajmuje się skuteczną windykacją wierzytelności. Klientami Radcy Prawnego Moniki Gąsiorowskiej są duże podmioty prawa spółek handlowych, jak i osoby fizyczne.
Windykacja wierzytelności obejmuje postępowanie przedsądowe, sądowe oraz postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie przedsądowe zmierza do polubownego rozwiązania sporu i odzyskania należności. Działania windykacyjne polegają na wezwaniu dłużnika do dobrowolnej zapłaty, prowadzeniu negocjacji, zawarciu ugody, której realizacja przez dłużnika podlega stałemu nadzorowi ze strony Kancelarii Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska.

W ramach postępowania sądowego Radca Prawny Monika Gąsiorowska występuje w imieniu klienta do sądu z pozwem o zapłatę i wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Brak zapłaty przez dłużnika należności wynikającej z nakazu zapłaty powoduje, że wszczynana jest egzekucja przeciwko dłużnikowi. Postępowanie egzekucyjne komornik wszczyna na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sporządzonego przez Radcę Prawnego Monikę Gąsiorowską. W toku postępowania egzekucyjnego Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska prowadzi stały monitoring pracy organu egzekucyjnego (komornika).
Niejednokrotnie podczas prowadzonych działań windykacyjnych Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska świadczy również pomoc prawną w zakresie:

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska świadczy pomoc prawną i reprezentuje klientów przy zbywaniu lub nabywaniu wierzytelności w ramach portfeli wierzytelności obejmujących: